بیشتر بخوانید

بــه عرصــه بازارهــای بین المللــی گذاشــته ایم. صنایــع منصــور (حافــظ خاطــرات خــوب شــما در بســتنی فروشــی ها و فروشــگاه هــای کشــور در دهــه هــای پیشــین)، چندیســت بــا بهره گیــری از متخصصیــن بیــن المللــی ایــران و اروپــا موفــق شــده بــا بومی ســازی کامــل تکنولوژی هــای روز جهــان در صنعــت ســرمایش، همچنــان بــه عنــوان پیشــتاز بــازار نــوآوری و کیفیــت مطــرح گــردد. بــی جهــت نیســت کــه در بــازار، بــه مــا لقــب برنــد “اولیــن هــا” را داده انــد. بــه عرصــه بازارهــای بین المللــی گذاشــته ایم. صنایــع منصــور (حافــظ خاطــرات خــوب شــما در بســتنی فروشــی ها و فروشــگاه هــای کشــور در دهــه هــای پیشــین)، چندیســت بــا بهره گیــری از متخصصیــن بیــن المللــی ایــران و اروپــا موفــق شــده بــا بومی ســازی کامــل تکنولوژی هــای روز جهــان در صنعــت ســرمایش، همچنــان بــه عنــوان پیشــتاز بــازار نــوآوری و کیفیــت مطــرح گــردد. بــی جهــت نیســت کــه در بــازار، بــه مــا لقــب برنــد “اولیــن هــا” را داده انــد. بــه عرصــه بازارهــای بین المللــی گذاشــته ایم. صنایــع منصــور (حافــظ خاطــرات خــوب شــما در بســتنی فروشــی ها و فروشــگاه هــای کشــور در دهــه هــای پیشــین)، چندیســت بــا بهره گیــری از متخصصیــن بیــن المللــی ایــران و اروپــا موفــق شــده بــا بومی ســازی کامــل تکنولوژی هــای روز جهــان در صنعــت ســرمایش، همچنــان بــه عنــوان پیشــتاز بــازار نــوآوری و کیفیــت مطــرح گــردد. بــی جهــت نیســت کــه در بــازار، بــه مــا لقــب برنــد “اولیــن هــا” را داده انــد.