با سرماسازان بیشتر آشــنا شوید...

مــا بــا بیــش از ســه دهــه فعالیــت پر افتخــار در صنعــت ســرمایش کشــور، امــروز پــا بــه عرصــه بازارهــای بین المللــی گذاشــته ایم. صنایــع منصــور (حافــظ خاطــرات خــوب شــما در بســتنی فروشــی ها و فروشــگاه هــای کشــور در دهــه هــای پیشــین)، چندیســت بــا بهره گیــری از متخصصیــن بیــن المللــی ایــران و اروپــا موفــق شــده بــا بومی ســازی کامــل تکنولوژی هــای روز جهــان در صنعــت ســرمایش، همچنــان بــه عنــوان پیشــتاز بــازار نــوآوری و کیفیــت مطــرح گــردد. بــی جهــت نیســت کــه در بــازار، بــه مــا لقــب برنــد “اولیــن هــا” را داده انــد.

بیشتر بخوانید

خدمات ما

مقالـــه

به خبرنامه ما بپیوندید

با عضویت در خبرنامه اطلاعیه های مهم را در کمترین زمان ممکن دریافت خواهید کرد.