یخچال حمل گوشت و مرغ تولیدی شرکت:

ســــــــــــــــــــــرماســــــــــــــــــــازان 

 

 

برای مشاهده انواع یخچال های ثابت و پرتابل/متحرک و حتی سردخانه کلیک کنید...

در صورتی که نوع یخچال کامیون/کامیونت خود را انتخاب نموده اید می توانید برای سفارش و خرید یخچال انتخابی خود و یا دریافت هرگونه مشاوره با شماره تماس 09177154690 تماس حاصل فرمایید.

 

 

برای آگاهی بیشتر در خصوص الزامات و خصوصیات یخچالهای حمل گوشت و مرغ با سرماسازان همراه باشید...

 

 

شرايط عمومي نقل وانتقال گوشت:

 

شرايط عمومي نقل وانتقال گوشت قرمز:
گوشت وآلايش آن بايد توسط وسيله نقليه مجاز حمل گردد .
وسيله نقليه و سردخانه آن (کامیون یا کامیونت یخچال دار) بايد قبل از حمل ، به دقت تميز ، شستشو و ضد عفوني شده باشد .
سطوح داخلي وسيله حمل بايد از موادي تهيه گردد كه در مقابل خوردگي و پوسيدگي مقاوم باشد.

وسيله نقليه سردخانه دار (کامیون یا کامیونت یخچال دار)  بايد طوري باشد كه در طول حمل ونقل دماي مورد نياز را فراهم كرده و محموله را در دماي مناسب نگهداري نمايد . همچنين دماي سردخانه بايد ثبت شود .
چيدن لاشه گوشت و آلايش آن در سردخانه وسيله نقليه (یخچال خودرو) بايد طوري انجام گيرد كه لاشه گوشت و آلايش آن با ديوارها وكف سردخانه مفروش از پالت تميز و بهداشتي در تماس نبوده به طوري كه هواي سرد بتواند به خوبي در داخل آن جريان داشته باشد .
گوشت وآلايش خوراكي كه تازه و خنك شده بايد در دماي صفر تا چهار درجه سانتي گراد حمل گردد .
گوشت وآلايش منجمد آن بايد در برودت حداقل 18 – درجه سانتي گراد حمل گردد .
افرادي كه به طور مستقيم با حمل و نقل گوشت و آلايش خوراكي در تماس مي باشند بايد داراي كارت تندرستي بوده و اصول بهداشتي را رعايت نمايند .
ظروف ، وسايل و تجهيزات مورد استفاده در حمل ونقل ( پالت ، سبد ، و قلاب و ..) بايد به خوبي تميز و شستشو و ضد عفوني شوند .
محموله هاي لاشه گوشت و آلايش خوراكي بسته بندي و كارتني بايستي بطور مجزا حمل ونقل گردد .
در حمل ونقل بين استاني كانتينر وسيله حمل ونقل بايد توسط دامپزشكي استان مبدا پلمپ و توسط دامپزشكي استان مقصد فك پلمپ شود .

شرايط اختصاصي نقل و انتقال گوشت طيور و آلايش آن :

گوشت طيور بايد داراي بسته بندي بهداشتي مطابق با ضوابط ودستور العمل هاي سازمان دامپزشكي باشد .
تبصره : در مناطقي كه در مرحله گذار ( از شيوه هاي عرضه سنتي به شكل بسته بندي بهداشتي ) قرار دارند مرغ ها بايستي در داخل سبد و با رعايت شرايط كاملا بهداشتي ومطابق با ضوابط و دستور العمل هاي سازمان حمل شوند .
آلايش طيور مي بايستي بصورت بسته بندي عرضه گردد .
لاشه مرغ بايد بدون سر و پا وفاقد امعاء و احشاء و محتويات آن ها باشد .

شرايط اختصاصي نقل وانتقال گوشت قرمز و آلايش آن :

حمل گوشت قرمز تازه و منجمد بايد با وسيله نقليه كانتينر دار و مجهز به سردخانه و به ترتيب با دماي صفر تا چهاردرجه سانتي گراد و برودت حداقل 18 – درجه سانتي گراد انجام شود .
گواهي بهداشتي حمل در داخل استان بايستي توسط بازرس بهداشتي مستقر در كشتارگاه و بين استاني پس از تاييد بازرس بهداشتي كشتارگاه توسط شبكه دامپزشكي و يا اداره كل دامپزشكي بر اساس ضوابط و دستور العمل هاي سازمان صادر گردد .

 

 

الزامات حمل و نقل مواد غذایی

 

حمل و نقل مواد غذایی در داخل مراکز

مواد غذایی باید به گونه اي حمل گردد که کمترین احتمال آلودگی مواد غذایی وجود داشته باشد.

در صورتی که براي حمل مواد غذایی در بین طبقات از آسانسور استفاده می شود باید در هنگام حمل به طور اختصاصی فقط براي مواد غذایی استفاده شود و ورود افراد متفرقه و یا اشیاء آلوده به داخل آن ممنوع است.

هنگام حمل مواد غذایی در بین طبقات، مواد غذایی آماده مصرف باید داراي پوشش مناسب باشد.

در صورت استفاده از ترالی براي حمل مواد غذایی باید سطح آن کاملا تمیز باشد.  بر اساس دستورعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداري، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی وآشامیدنی شماره دستور عمل 18039209 مرکز سلامت محیط و کار بهداشت محیط .

 حمل و نقل مواد غذایی در خارج از مراکز

درصورت حمل مواد غذایی درخارج از مراکز (سرویس دهی به مشتریان) باید از خودروي حمل مواد غذایی استفاده گردد.

در صورت حمل مواد غذایی در خارج از مراکز چنانچه مسافت کوتاه است و نیاز به وسیله نقلیه نیست، مواد غذایی را می توان در ظروف مناسب و درپوش دار حمل نمود.

درصورتی که از وسایل نقلیه مانند موتور براي حمل مواد غذایی استفاده می شود باید مجهز به محفظه مخصوص و در دار باشد (لازم به ذکر است مواد غذایی باید با ظرف در پوش دار در داخل محفظه قرار گیرد.

 حمل مواد غذایی با استفاده از خودرو ي مخصوص حمل مواد غذایی

ماشین هاي حمل و نقل مواد غذایی متناسب با نوع مواد غذایی باید به وسایل گرمایشی، سرمایشی مناسب جهت حفظ زنجیره سرد و گرم و نیز دماسنج سالم مجهز باشند.

هنگام حمل مواد غذایی بالقوه خطرناك باید در دماي پایین تر از 5 درجه سلسیوس یا در دماي بالاتر از 60 سلسیوس نگهداري گردد.

سردخانه ماشین هاي حمل و نقل مواد غذایی باید براي محصولات غیر منجمد داراي دماي صفر تا 4+ سلسیوس و براي محصولات منجمد دماي 18- تا 24- سلسیوس باشد.

سطوحی که در تماس مستقیم با مواد غذایی است باید به طور مرتب تمیز و گندزدایی گردد.

سطوحی که در ارتباط مستقیم با مواد غذایی است باید از جنس زنگ نزن باشد (از جنس کارتن یا چوب پرداخته نشده نباشد.

باید تمهیدات لازم براي خروج فاضلاب حاصل از شستشوي محفظه خودرو (نظیر قرارگیري خودرو در سطوح شیب دار، شیب کف محفظه، وجود شیار در کف خودرو) در نظر گرفته شود.

دماي محفظه حمل مواد غذایی باید یک ساعت قبل از بارگیري به دماي مورد نظر براي حمل مواد غذایی برسد.

محفظه حمل مواد غذایی باید به گونه اي طراحی گردد که هیچ گونه نشت هوا وجود نداشته باشد و دما در طول حمل و نقل حفظ گردد.

در صورت حمل همزمان محصولات گرم و سرد یا منجمد باید خودرو داراي محفظه جداگانه براي نگهداري محصولات باشد یا از خودروهاي جداگانه براي حمل محصولات استفاده گردد.

در هنگام بارگیري باید ترتیب بارگیري محصولات بر اساس ترتیب تخلیه بار انجام گردد.

به منظور ایجاد گردش مطلوب هواي سرد بین مواد غذایی باید پالت گذاري به گونه اي باشد که فضاي خالی بین پالت ها با دیوارها و کف وجود داشته باشد: مطابق دستورعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداري، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی وآشامیدنی شماره دستور عمل 18039209 مرکز سلامت محیط و کار بهداشت محیط .

نقطه بارگیري و تخلیه باید به گونه اي تعیین گردد که کمترین فاصله را با در خودرو داشته باشد.

هنگام حمل یخ خوراکی جهت جلوگیري از آلودگی یخ باید در محفظه مخصوص نگهداري یا به صورت بسته بندي حمل گردد.

مواد غذایی که ممنوعیت تماس مستقیم درکنار یخ یا آب را دارند نباید براي سرد کردن در کنار یخ یا آب نگهداري گردند.

قبل از بارگیري مواد غذایی باید توسط متصدي محفظه حمل مواد غذایی به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد تا از تمیز بودن آن اطمینان حاصل گردد.

استفاده از خودروي حمل مواد غذایی براي حمل سایر محصولات ممنوع می باشد.

در خودروهایی که دما به صورت خودکار ثبت نمی گردد راننده ماشین هاي حمل و نقل مواد غذایی باید کنترل دماسنج ها را در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجام داده و بر روي فرم هاي مخصوص نصب شده بر روي در سردخانه خودرو ثبت نماید.

کلیه خودروهایی که مبادرت به حمل فرآورده هاي خام دامی می نمایند، باید داراي پروانه از سازمان دامپزشکی باشند.

کلیه خودروهایی که مبادرت به حمل مواد غذایی (بجز فرآورده هاي خام دامی) می نمایند، باید داراي پروانه بهداشتی از معاونت هاي بهداشتی دانشگاه ها/ دانشکده هاي علوم پزشکی باشند.

در حمل و نقل تخم مرغ هاي خوراکی تازه براي مسافت هاي طولانی در مناطق گرمسیر و در فصول گرم سال، باید از وسایل نقلیه سردخانه دار، مورد تائید سازمان دامپزشکی مانند: واگن هاي سردخانه دار قطار، کامیون ها و کامیونت هاي سردخانه دار یا یخچال دار (دماي صفر تا 7 درجه سلسیوس) ، استفاده شود.

در ترابري تخم مرغ هاي خوراکی تازه براي مسافت هاي کوتاه، می توان از کامیون یا وانت، استفاده نمود.

راننده خودروي حمل مواد غذایی و کلیه افرادي که به طور مستقیم در حمل و نقل مواد غذایی دخیل هستند ملزم به دارا بودن کارت بهداشت و گواهینامه دوره آموزشی اصناف می باشند.

 

 

راهنمای خرید محصولات از سرماسازان

 

 

با توجه به اینکه زمینه فعالیت شرکت سرماسازان طراحی، تولید، نصب و اجرای سردخانه های صنعتی، سردخانه یا یخچال های ثابت، سردخانه یا یخچال های پرتابل، یخچال های خودرویی ، یونیت و یا موتورهای سرمایشی می باشد که در شیراز و سایر شهرها و استان های کشور آماده خدمات رسانی می باشد، لذا جهت امکان سنجی پروژه های خود و استعلام قیمت با شماره تماس 09177154690 تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید نقشه و مدارک طراحی خود را از طریق برنامه واتساپ به شماره 09177154690 ارسال نمایید. کارشناسان فنی ما در اسرع وقت نسبت به آنالیز فنی و برآورد هزینه اقدام نموده و نتیجه را به اطلاع شما خواهند رساند. 

از جمله خدمات قابل ارائه شرکت سرماسازان عبارتند از: